حمایت مالی و معیشتی 
 
 

الف) حمایت مالی:

به منظور کمک به بورسیه ها و خانواده ایشان، ماهانه مبلغی به عنوان مستمری(درصدی از کمک مالی همیار بورسیه) به حساب مادر یا سرپرست ایشان واریز می شود تا در امور تحصیلی و معیشتی بورسیه هزینه شود.
 

ب) حمایت معیشتی:

یکی از مهم ترین ویژگیهایی که موجب انتخاب و پذیرش دانش آموزان کم برخوردار مستعد میباشند ، نیازمندی آن هاست. از یک سو، ضعف اقتصادی و دشواری تامین معیشت خانواده بورسیه ها در بسیاری موارد مانع تحصیل آن ها و نیز تبدیل شدن به کودکان کار خواهد شد و از سوی دیگر، آشفتگی های ناشی از مسائل معیشت موجب به هم خوردن آرامش روانی آن ها و در نتیجه ترک تحصیل می گردد. از این رو، بنیاد دانش بخشی از توان خود را برای این مهم در نظر گرفته و نسبت به ارائه خدمات معیشتی به بورسیه ها و خانواده ایشان اقدام می نماید.
 
مهمترین حمایت های معیشتی عبارتند از:
اعطاء بسته غذایی، اهداء پوشاک، اعطای وام، آموزشهای حرفه ای به اعضای خانواده بورسیه و کمک به اشتغال برای آنان