مراحل دریافت بورسیه

 

دانش‌آموز فردی است که در یک دوره‌ی تحصیلی در حال تحصیل بوده و بر اساس ضوابط موسسه بنیاد دانش، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله آموزش و پرورش، موسسات خیریه محلی و ملی جهت دریافت خدمات به موسسه معرفی می‌گردد و پس از انجام بررسی‌های لازم از طریق سازوکارهای موردنظر، ازنظر مستعد بودن و سطح نیازمندی بر مبنای شاخص‌ها و ضوابط در نظر گرفته‌شده، شایسته دریافت خدمات بوده و تحت حمایت بنیاد دانش قرار می‌گیرد. این مراحل به شرح ذیل انجام می‌گیرد:

1.تعیین زمان فرایند جذب

فرآیند جذب بورسیه حداقل در 2 نوبت از سال، مطابق با تقویم اجرایی بنیاد در زمان‌های ذیل برگزار می‌گردد :

  • نوبت اول: شهریور 
  • نوبت دوم: دی 

زمان جذب بر اساس سیاست‌های اعلامی از طرف مدیریت بنیاد دانش به‌صورت موردی می‌تواند تغییر کند. 

2.فراخوان جذب و معرفی متقاضی

متقاضیان از طریق روش های ذیل به بنیاد معرفی می‌شوند :  

  •  مراکز و موسسات خیریه معتبر 
  • سازمان بهزیستی
  • کمیته امداد امام خمینی
  • آموزش و پرورش (مدیر، معلم و...)
  • خانواده‎‌های تحت پوشش
  • سایت بنیاد دانش
  • مراجعه حضوری

3.تکمیل فرم تقاضای جذب

4.بررسی شرایط عمومی متقاضی توسط واحد مددکاری

5.بررسی شرایط علمی متقاضی توسط مدیریت آموزش

این مرحله با بررسی معدل دانش‌آموز و تست‌های استاندارد گوناگون بررسی می‌شود که در صفحه شرایط دریافت بورسیه بنیاد دانش به طور کامل و با جزئیات توضیح داده شده است.

6.گزینش نهایی و اعلام نتیجه

7.پذیرش بورسیه