همیار بورسیه

همیار بورسیه به نیکوکارانی گفته می شود که حمایت مالی از یک یا چند دانش آموز بورسیه را تقبل می کنند و از نظر معیشتی تلاش می کنند آن ها را حمایت کنند. همیاران بورسیه، حمایت مالی از دانش آموزان را به صورت تعهد ماهانه قبول می کنند. براساس آمارهای ارائه شده در یک دوره زمانی چند ساله، نزدیک به پنج میلیون دانش آموز واجب التعلیم، یا تحصیل، از چرخه تحصیل خارج شده اند. کارشناسان تعلیم و تربیت معتقد هستند، بخش قابل ملاحظه ای از این دانش آموزان، مستعد بوده و چنانچه به نحو صحیحی متناسب با استعدادشان حمایت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و یا تخصصی و حرفه ای دست یابند. بنیاد دانش با فراهم نمودن بستر مناسبی جهت حمایت از این عزیزان، تلاش مینماید با کمک شما هموطنان نیک اندیش با یک روش علمی از هدر رفت این سرمایه های بزرگ کشورمان جلوگیری نماید. حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک، میتواند باعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود.

برای همیار بورسیه شدن چه شرایطی لازم است؟

همیار بورسیه به نیکوکارانی گفته می شود که حمایت مالی از یک یا چند دانش آموز بورسیه را تقبل می کنند و از نظر معیشتی تلاش می کنند آن ها را حمایت کنند. همیاران بورسیه، حمایت مالی از دانش آموزان را به صورت تعهد ماهانه قبول می کنند. براساس آمارهای ارائه شده در یک دوره زمانی چند ساله، نزدیک به پنج میلیون دانش آموز واجب التعلیم، یا تحصیل، از چرخه تحصیل خارج شده اند. کارشناسان تعلیم و تربیت معتقد هستند، بخش قابل ملاحظه ای از این دانش آموزان، مستعد بوده و چنانچه به نحو صحیحی متناسب با استعدادشان حمایت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و یا تخصصی و حرفه ای دست یابند. بنیاد دانش با فراهم نمودن بستر مناسبی جهت حمایت از این عزیزان، تلاش مینماید با کمک شما هموطنان نیک اندیش با یک روش علمی از هدر رفت این سرمایه های بزرگ کشورمان جلوگیری نماید. حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک، میتواند باعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود.