با حمایت تحصیلی،
آینده فرزندان ایران را بسازیم

بنیاد دانش با تمرکز بر شکوفایی استعدادهای تحصیلی بورسیه ها، بر آن است تا آینده ای بهتر برای این دانش آموزان با استعداد اما نیازمند رقم بزند.

 

1962

نفر

تعداد کل دانش آموزان
250

نفر

تعداد کل همیاران
1411

نفر

تعداد بورسیه‌ها
10

عدد

نمایندگی‌ها

نحوه مشارکت بنیاد دانش

بورسیه، فردی است که در یک دوره‌ی تحصیلی در حال تحصیل بوده و بر اساس ضوابط موسسه بنیاد دانش، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله آموزش و پرورش، موسسات خیریه محلی و ملی جهت دریافت خدمات به بنیاد دانش معرفی می‌گردد و پس از انجام بررسی‌های لازم از طریق سازوکارهای موردنظر، ازنظر مستعد بودن و سطح نیازمندی بر مبنای شاخص‌ها و ضوابط در نظر گرفته‌شده، شایسته دریافت خدمات بوده و تحت حمایت بنیاد دانش قرار می‌گیرد.

جهت آشنائی با مراحل دریافت بورسیه کلیک کنید

همیار بورسیه به نیکوکارانی گفته می شود که حمایت مالی از یک یا چند دانش آموز بورسیه را تقبل می کنند و از نظر معیشتی تلاش می کنند آن ها را حمایت کنند. همیاران بورسیه، حمایت مالی از دانش آموزان را به صورت تعهد ماهانه قبول می کنند. ما معتقدیم حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک، میتواند باعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود.

جهت آشنائی با همیار بورسیه کلیک کنید

نمایندگی‌ها

داستان موفقیت بورسیه ها

داستان ها-فاطمه و سارا

فاطمه و سارا

فاطمه و سارا خواهران کوشا و پرتلاشی هستند که در حاشیه‌ی شهر زابل و در منطقه‌ای بسیار محروم زندگی می‌کنند. پدر خانواده به دلیل از کار افتادگی کتف و یکی از دست‌ها ...

داستان ها-زیبا

زیبا

زیبا دختری بسیار مهربان و خوش خنده از دیار بلوچستان است که همچون نام زیبایش رویاهای زیادی در سر می پروراند او می خواهد آینده ای زیبا و زندگی خوبی برای خودش بسازد و ...

[
داستان ها-فاطمه و سارا
فاطمه و سارا
فاطمه و سارا خواهران کوشا و پرتلاشی هستند که در حاشیه‌ی شهر زابل و در منطقه‌ای بسیار محروم زندگی می‌کنند. پدر خانواده به دلیل از کار افتادگی کتف و یکی از دست‌ها ...
داستان ها-زیبا
زیبا
زیبا دختری بسیار مهربان و خوش خنده از دیار بلوچستان است که همچون نام زیبایش رویاهای زیادی در سر می پروراند او می خواهد آینده ای زیبا و زندگی خوبی برای خودش بسازد و ...
]

اخبار

.bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } .bonyad__news_content { display: -webkit-box !important; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }