شکوفایی استعدادهای خاص
 
 
 
حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک ، میتواندباعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود 
 

یکی از مسیرهای موفقیت هر انسان، شکوفایی استعدادهای خاص اوست. چه بسیار افرادی هستند که در زمینه‌های مختلف هنری یا ورزشی نخبه محسوب می‌شوند، اما با پرورش ندادن استعداد های خود، از مسیر موفقیت باز می‌مانند و چه بسا درگیر مشکلات بسیار روحی و روانی می‌شوند. یکی از اهداف اصلی بنیاد دانش کمک به شناسایی و پرورش استعدادهای خاص بورسیه های بنیاد است. در همین راستا خدمات زیر را به بورسیه ها ارائه می‌کند: