گزارش های سالانه

موسسه خیریه همیاران توسعه دانش (بنیاد دانش)، در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر همیاران موسسه می‌داند، توانسته تصویر روشن و صادقانه‌ای از فعالیت‌های خود به تمامی کسانی که در این راه همراه‌مان بوده‌اند، ارائه دهد.

گفتنی است، در پایان هر سال کلیه محاسبات و عملیات مالی مورد بررسی و تایید موسسه حسابرسی رسمی قرار گرفته و گزارش سالیانه جهت تصویب به رؤیت مجمع هیات امنای موسسه خواهد رسید. این گزارش در سایت بنیاد دانش جهت رویت همیاران و مردم قرار داده می‌شود.