حمایت مشاوره و خدمات روان شناختی
 
  
یکی از مهم ترین مسائلی که بورسیه ها و خانواده ی آنها با آن مواجه هستند، مسائل و مشکلات تربیتی و روان شناختی است که موجب می شود شرایط آنان پیچیده و گاهی بحرانی شود. از این رو خدمات روان شناختی از طریق راهنمایان آموزشی و تربیتی که ارتباط مستقیم با بورسیه ها و خانواده ایشان دارند در مراکز مشاوره معتبر، مورد تفاهم یا قرارداد با بنیاد به بورسیه ها و خانواده آن ها ارائه خواهد شد.