همیار بورسیه
 
 
 
حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک ، میتواندباعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود 
 

براساس آمارهای ارائه شده در یک دوره زمانی چند ساله نزدیک به پنج میلیون دانش آموز واجب التعلیم ، یا تحصیل را آغاز ننموده اند و یا از چرخه تحصیل خارج شده اند. کارشناسان تعلیم و تربیت معتقد هستندبخش قابل ملاحظه ای از این دانش آموزان، مستعد بوده و چنانچه به بنحو صحیحی متناسب با استعدادشان حمایت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و یا تخصصی و حرفه ای دست یابند.

بنیاد دانش با فراهم نمودن بستر مناسبی جهت حمایت از این عزیزان ، تلاش مینماید با کمک شما هموطنان نیک اندیش با یک روش علمی از هرز روی این سرمایه های بزرگ کشورمان جلوگیری نماید .