خدمات آموزشی

 

بنیاد دانش با تمرکز بر شکوفایی استعدادهای تحصیلی بورسیه ها، بر آن است تا آینده ای بهتر برای این دانش آموزان با استعداد اما نیازمند رقم بزند.

بنیاد دانش در راستای شکوفایی استعدادهای تحصیلی مجموعه ای از خدمات آموزشی را به بورسیه های خود ارائه میدهد. هدف از این خدمات، کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان بورسیه و تامین نیازهای آموزشی آن‌هاست. عمده خدمات آموزشی بنیاد دانش به بورسیه ها را در نمودار زیر ببینید:

                                                  

 در حال حاضر، واحد آموزش بنیاد دانش، عهده دار انجام خدمات آموزشی برای بورسیه ها در تهران و نمایندگی های سراسر کشور می‌باشد. راهبران آموزشی به عنوان بدنه‌ی اصلی این واحد وظیفه‌ی ارتباط  مستقیم با بورسیه ها و پشتیبانی از آن‌ها را بر عهده دارند. 

راهنمای آموزشی و تربیتی کیست؟

راهنمای آموزشی و تربیتی فردی دارای شرایط مورد نظر بنیاد دانش می باشد که بر اساس مسئولیت اجتماعی، وظیفه تعامل نظام مند و موثر با بورسیه ها به منظور تشخیص و اعلام نیازهای آموزشی، تربیتی و حمایتی آنان و ارائه راهنمایی های مناسب به بورسیه ها در امور آموزشی، تربیتی و حمایتی و در صورت لزوم خانواده ایشان را بر عهده دارد.

نحوه فعالیت:

1. ارتباط غیر حضوری: به منظور گسترش و استمرار ارتباط با بورسیه ها از روش های غیر حضوری و با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفن، فضای مجازی و اینترنت به راهنمایی و هدایت بورسیه ها اقدام می گردد.

2. ارتباط حضوری: در این شیوه، به صورت گروهی یا فردی به راهنمایی و هدایت بورسیه ها اقدام می گردد.

3. ارتباط با مدرسه و والدین: برای این منظور از طریق ارتباط با مدرسه و معلم مربوط به هر یک از بورسیه ها و والدین آنها، وضعیت تحصیلی مشخص می گردد. سپس گزارش لازم را در قالب فرم های مربوطه تهیه و به مدیر آموزشی ارائه می شود.

 

نظارت بر فعالیت راهنمایان آموزشی و تربیتی:

به ازاء تعدادی از راهنمایان، یک نفر راهبر آموزشی و تربیتی به طور مستقیم بر فعالیت راهنمایان آموزشی و تربیتی نظارت خواهد کرد. البته نوع نظارت آنها، نظارت همراه با راهنمایی است.
راهنمایان آموزشی و تربیتی موظفند به طور مستمر گزارش فعالیت خود را در قالب فرم های ویژه ای به راهبر آموزشی و تربیتی مربوطه ارائه نموده و ایشان نیز به معاونت آموزشی و حمایتی ارسال کنند.
در مواردی هم به وسیله کارشناسان مستقر در معاونت آموزشی و حمایتی بنیاد، به صورت تصادفی از طریق کسب اطلاع از والدین، بورسیه ها و مدرسه محل تحصیل آنها بر فعالیت های راهنمایان نظارت به عمل می آید.