بورسیه کیست؟

 
 بورسیه
 
 
 
بورسیه دانش آموز با استعداد اما نیازمند و محروم از نعمت پدری است که در بنیاد دانش تحت پوشش قرار گرفته است.