تاریخ 1400/06/30         ساعت 14:55     گروه خبری اخبار و رویدادها

جلسه ارائه طرح آموزشی سال دوازدهم به بورسیه های دفتر نمایندگی تهران
تصویر  در این جلسه  مدیر آموزش "جناب آقای دکتر حسینیان" در مورد طرح آموزشی سال دوازدهم و بستر های آموزشی در نظر گرفته شده برای بورسیه های سال دوازدهم صحبت کردند .