تاریخ 1400/06/29         ساعت 12:16     گروه خبری اخبار و رویدادها

جلسه هم اندیشی با موضوع بررسی راهکارهای مختلف جهت همکاری مشترک کمیته امداد ، هولدینگ گلرنگ و بنیاد دانش با حضور مدیران بنیاد دانش و معاونت آموزشی کمیته امداد و نماینده این هولدینگ برگزار شد.
تصویر   با توجه به حمایت هولدینگ گلرنگ از 2220  دانش آموز کمیته امداد در قالب طرح اکرام و طرح محسنین و همچنین شناخت و اعتماد این هولدینگ از فرایندهای اجرایی بنیاد  پیشنهاد ارائه خدمات آموزشی و حمایتی بنیاد دانش به دانش آموزان تحت حمایت این هولدینگ در کمیته امداد مورد بررسی قرار گرفت