تاریخ 1400/06/17         ساعت 09:59:15     گروه خبری اخبار و رویدادها

با خواندن کتاب " روشنفکری در عصر حاضر " در ساختن آینده فرزندان بنیاد دانش سهیم شوید
تصویر

 کتاب "روشنفکری در عصر حاضر" کتابی است که لازم است هر کدام از ما علی الخصوص در عصری که همه چیز دستخوش تغییرات سریع است و جنگ های بیولوژیک شروع شده است ، خوانده شود . این کتاب با مفاهیم سنگین و عمیق حاصل زحمت 4 ساله ما  می باشد . 50% از منافع حاصل از فروش این کتاب به مجموعه بنیاد دانش(bonyaddanesh.org)که حامی تحصیل و رشد دانش آموزان مستعد و محروم از تحصیل میباشد خواهد رسید.  با انتخاب این کتاب نه تنها دریچه های جدیدی به روی شما باز می شود بلکه در امر خیر و کمک به ساختن آینده فرزندان تحت پوشش موسسه بنیاد دانش نیز سهیم می شوید