تاریخ 1400/02/07         ساعت 16:39:32     گروه خبری اخبار و رویدادها

تجهیز دفاتر آموزشی بنیاد دانش در مناطق کم برخوردار
تصویر

 بر خود می بالیم که سودای فکرمان رویش جوانه های دانش و تامین خواسته های  علمی است در مسیری که با عشق آغاز کرده ایم تا عصای دست اندیشه هایی شویم  که در پس موانع ناخواسته چشم امید به دست های مهربان و خیر دوخته اند و  خوشحالیم که گهگدار هم پایانی مسیر را برایمان هموارتر می کنند، امروز نیز  به احترام و تقدیر ارتباط گران سبز مبین نت، یاریگرانی که همراه شدند تا با  مجهزکردن خانه های مهرمان در دورترین نقاط این سرزمین سد فاصله ها را  بشکنیم و با فرزندانمان همدل و همدانش و هم گام شویم ، سر تعظیم فرود می  آوریم .