تاریخ 1399/08/28         ساعت 18:01     گروه خبری اخبار و رویدادها

تصویر  فرهنگ کار خیر و امور خیریه در جامعه ما قدمتی دیرینه دارد. گرایش به کمک کردن و یاری رساندن به دیگران یکی از جنبه‌های بالندگی شخصیت انسان و رشد جنبه‌های معنوی و روحی اوست. نیکوکاری و حمایت از همنوع به ارزش‌های والایی برمی‌گردد که هر انسانی برای تجلی خصایل ارزشی وجود خود و پاسخ به نیازهای معنوی‌اش به انجام آن مبادرت می‌ورزد .
انجام معاینات پزشکی، دندانپزشکی و چشم پزشکی بورسیه ها و خانواده ایشان و مشخص شدن نیازهای درمانی و ارائه خدمات درمانی  اصلی ترین  هدف بنیاد می باشد که در زمینه ارائه خدمات پزشکی شامل ویزیت ،دارو و آزمایشگاه و...و ارائه خدمات دندانپزشکی شامل عصب کشی،ترمیم و... و خدمات چشم پزشکی شامل ویزیت ، درمان و ارائه عینک فعال می باشد
همچنین با شیوع بیماری کرونا پک های بهداشتی و مواد شوینده نیز به بورسیه ها و خانواده هایشان اهدا گردید