تاریخ 1399/05/10         ساعت 14:33:25     گروه خبری بلاگ بنیاد دانش - اخبار و رویدادها

بگذر از فرزند و جان و مال خویش تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست تا چو اسماعیل، قربانت کنند
تصویر