مراحل دریافت بورسیه بنیاد دانش
 
دانش‌آموز فردی است که در یک دوره‌ی تحصیلی در حال تحصیل بوده و بر اساس ضوابط موسسه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله آموزش و پرورش، موسسات خیریه محلی و ملی جهت دریافت خدمات به موسسه معرفی می‌گردد و پس از انجام بررسی‌های لازم از طریق سازوکارهای موردنظر، ازنظر کم مستعد بودن و سطح نیازمندی بر مبنای شاخص‌ها و ضوابط در نظر گرفته‌شده، شایسته دریافت خدمات بوده و تحت حمایت بنیاد قرار می‌گیرد. این مراحل به شرح ذیل انجام می‌گیرد:

الف. پذیرش اولیه:
1- مصاحبه تلفنی با معرفی‌شدگان و تکمیل فرم اولیه
1- بررسی فرم درخواست پذیرش ازنظر: معدل و فوت پدر، بر اساس کارنامه تأییدشده از طرف مدرسه و گواهی فوت پدر
2- بررسی سطح نیازمندی خانواده بر مبنای نوع مسکن، میزان درآمد خانواده و تعداد اعضای خانواده از طریق تماس تلفنی با خانواده یا کسب اطلاع از معرف
3- بررسی فرم درخواست پذیرش و اطلاعات حاصل از بررسی سطح نیازمندی
4- تأیید پذیرش مرحله اول
5- وارد نمودن اطلاعات پذیرفته‌شدگان مرحله اول در سیستم
6- ارجاع پذیرفته‌شدگان مرحله اول به گروه بررسی کننده جهت پیگیری

ب. انجام تحقیق:
1- مراجعه حضوری به منزل و محل زندگی پذیرفته‌شدگان مرحله اول
2- بررسی وضعیت زندگی پذیرفته‌شدگان مرحله اول و تکمیل پرسشنامه مربوطه
3- تعیین نیازهای حمایتی پذیرفته‌شدگان مرحله اول و درج در پرسشنامه
4- دریافت مدارک و مستندات مربوط به پرسشنامه
5- توجیه والد و اعضای خانواده پذیرفته‌شدگان مرحله اول درزمینهٔ خدمات بنیاد و نحوه تعامل با بنیاد
6- ارائه پرسشنامه تکمیل‌شده و مدارک و مستندات دریافتی به مسئول جذب بنیاد
7- بررسی و تأیید اطلاعات مرحله تحقیق توسط مسئول جذب بنیاد و ارسال برای معاون آموزشی، پرورشی و حمایتی

ج. سنجش هوش:
1- معرفی پذیرفته‌شدگان مرحله تحقیق به مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی جهت انجام سنجش هوش (در صورت نیاز)
2- پیگیری و دریافت نتایج سنجش هوش از مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی و بررسی آن‌ها ازنظر تطابق با حدنصاب هوش و سایر ویژگی‌های روان‌شناختی و اعلام نتایج
3- ثبت نتایج سنجش هوش و بررسی‌های روان‌شناختی پذیرفته‌شدگان در سیستم
4- تحلیل نتایج و تعیین نقاط قوت و نیازهای روان‌شناختی پذیرفته‌شدگان و درج در فرم‌های مربوطه
5- ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تقویت استعدادها و توانمندی‌های پذیرفته‌شدگان

د. مصاحبه:
1- مطالعه و بررسی نتایج پذیرش اولیه و سنجش هوش پذیرفته‌شدگان
2- تعیین شاخص‌ها و معیارهای مصاحبه
3- انجام مصاحبه حضوری با پذیرفته‌شدگان و در صورت لزوم با والده ایشان درزمینهٔ های علاقه‌مندی‌ها و انگیزه‌های آنان
4- راستی آزمایی نتایج تحقیق و اعلام نتایج