ارکان سازمانی بنیاد دانش

 

 

ارکان سازمانی موسسه خیریه بنیاد دانش تحت تاثیر اهداف و استراتژی این موسسه مشخص شده است، تا فعالیت های این سازمان تحت هدایت اعضای هیات امنا بنیاد دانش به صورت مشخص کنترل و اجرا شود. در تصاویر زیر مشخصات اعضای هیات امنای موسسه بنیان دانش را مشاهده نمایید.