فرآیند پذیرش بورسیه

 

بورسیه کیست؟

بورسیه دانش آموز با استعداد اما نیازمند و محروم از نعمت پدری است که در بنیاد دانش تحت پوشش قرار گرفته است.  

چطور یک دانش آموز عضوی از خانواده بنیاد دانش می شود؟

در ابتدا دانش آموز مستعد از طریق مبادی ورودی به موسسه بنیاد دانش معرفی می شود. پذیرش اولیه و تحقیقات لازم انجام می شود. سنجش هوش و آزمون استعدادیابی از دانش آموز انجام می شود. در آخر راهنما تعیین می شود. بانک اطلاعاتی تهیه می شود وبرای بورسیه همیار تعیین می شود.

موسسه بنیاد دانش چگونه به فرآیند موفقیت یک دانش آموز کمک می کند؟

موسسه بنیاد دانش در فرآیند موفقیت دانش آموز به شکوفایی استعدادهای تخصصی، شکوفایی استعدادهای خاص، شکوفایی استعدادهای حرفه ای و رشد تربیتی کمک می کند.

در تصویر ذیل مسیر و فرآیند معرفی و ورود بورسیه به بنیاد دانش را می توانید مشاهده نمایید: