ارکان سازمانی بنیاد دانش

ارکان سازمانی موسسه خیریه بنیاد دانش تحت تاثیر اهداف و استراتژی این موسسه مشخص شده است، تا فعالیت های این سازمان تحت هدایت اعضای هیات امنا بنیاد دانش به صورت مشخص کنترل و اجرا شود. در تصاویر زیر مشخصات اعضای هیات امنای موسسه بنیان دانش را مشاهده نمایید.

%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A71(1)

%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A72(1)

%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A73

Untitled-1-01-01