پیوستن به بنیاد دانش


همیار عزیز، اینک شما این فرصت را خودتان برای خود آفریده اید که سرنوشت یک انسان و به تبع آن آینده یک کشور را تغییر دهید.حضورتان را ارج می نهیم و امانتدار اعتمادتان هستیم.


فرم همیار مهربانتکمیل فرم جامع اطلاعات همیاری از گزینه سوم  به بعد الزامی نیست و صرفاً جهت استفاده در داده های آماری بکارخواهد رفت.

شیوه های همیاری

لطفاً نوع همیاری خود با بنیاد را انتخاب کنید.

حمایت تحصیلی  یک بورسیه:                          دوبورسیه:                                سه بورسیه:                                 چهاربورسیه:                                    سایر : 

مشارکت در حمایت از  یک بورسیه (یک بار): 


همکاری در بورسیه  نمودن  دانش آموزان در موارد ذیل:


مشارکت چند همیار در خصوص حمایت تحصیلی ازیک  بورسیه شده هر ماه با هزینه:

100000 ریال                          300000ریال                            500000ریال                                  800000زیال                          1000000ریال                               سایر:  

حمایت تحصیلی بورسیه به انتخاب  بنیاد:  

تعیین جنسیت  :          

  دختر:                پسر  :                هر دو :

پایه های تحصیلی:

 ابتدایی( 1,250,000 ریال ) :                            متوسطه اول(1,500,000 ریال ) :                              متوسطه دوم (1,800,000ریال ):

دوره های زمانی  پرداخت:

 سه ماهه:                                   شش ماهه:                                       یکساله  :                                        سایر :

نحوه پرداخت : 

  نقدی :                       کارت اعتباری :                     چک :                      واریز به حساب :                   پرداخت آنلاین :                       سایر :حامیان طلایی بنیاد دانش