درباره بنیاد دانش 

می‌خواهم همیار باشم

ما در بنیاد دانش بر این باور هستیم که آموزش و تکریم جوانان امروز، بهترین راه برای ساخت فردای کشور است و با گسترش علم و آگاهی، ریشه های فقر فرهنگی و مادی در سرزمین عزیزمان خواهد خشکید.

ما، ایتام را سرمایه های ارزشمند و شایسته ای می دانیم که در معرض آسیب های جدی قرار دارند و با اندک توجه و بهره مندی از امکانات آموزشی، پرورشی و مددکاری می توانند به مدارج بالای تحصیلی و شغلی دست یافته و در آیندۀ کشور نقش مهمی ایفاء کنند.

ما و همیارانمان در مجموعۀ بنیاد دانش به تلاش و خدمت به این عزیزان مباهات می کنیم و آرزویمان گسترش این چتر حمایتی بر سر همۀ فرزندان مستعد و نیازمند این مرز و بوم است.

حامیان طلایی بنیاد دانش
دی ان ان evoq